TTC - Spermogram
Milana Rakića 24, 11000 Beograd
Tel/Fax: 011/2412-471

Obrada sperme


Sve metode asistirane reprodukcije, u koje spada  intreuterina inseminacija (IUI), vantelesna oplodnja (IVF) ili intracistoplazmitično ubrizgavanje spermatozoida (ICSI), zahtevaju prethodnu obradu sperme. Cilj je izdvajanje spermatozoida od seminalne plazme koja može u sebi da sadrži potencijalno škodljive elemente. Pored toga, u medijumu koji se koristi za obradu sperme započinje i kapacitacija koja podrazumeva pripremu spermatozida za oplodnju jajne ćelije. Najčešće se primenju dve metode za obradu sperme a to su Swim-up procedura i metoda gradijenta.
 
Swim-up ili procedura isplivavanja podrazumeva da se prvo centrifugiranjem izdvoje spermatozoidi koji se potom prekriju specijalno pripremljenom supstancom - medijumom.  Na kontrolisanoj temperaturi,  u periodu od 30 minuta, pokretni spermatozoidi će migrirati, „isplivati“ na površinu odakle će biti prikupljeni i korišćeni  za IUI ili IVF. Ova procedura se koristi kod nešto boljih uzoraka sperme, ukoliko postoji zadovoljavajući ukupan broj spermatozoida i zadovoljavajuća pokretljivost.
 
GRADIJENT je metoda koja se primenjuje kod lošijih uzoraka sperme.  Pri obradi sperme koriste se specijalni medijumi različite gustine. Kod uzoraka sa manjim brojem i lošijom pokretljivošću spermatozoida ova metoda se pokazala efikasnija u odnosu na swim-up metodu.